آخرین اخبار مدارس


14 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

31 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

27 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

11 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هنرستان دخترانه سما (ض م)

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هنرستان دخترانه سما (ض م)

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

کتاب مکمل

پوراندخت جم

کتاب مکمل ریاضی و فارسی اول دبستان

هنرستان دخترانه سما (ض م)

مغز برتر

کارول وردرمن

مغز برتر

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند. اره هیچ چیز1

آلبرت الیس

هیچ چیز نمی تواند نا

هنرستان دخترانه سما (ض م)

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

صول شهروندی در فرهنگ

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مغز برتر

کارول وردرمن

مغز برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

اصول شهروندی در فرهن

هنرستان دخترانه سما (ض م)

قله ها دره ها

اسپنسرجانسون

قله ها دره ها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قله ها دره ها

اسپنسرجانسون

قله ها دره ها

هنرستان دخترانه سما (ض م)

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

صول شهروندی در فرهنگ

دبستان دخترانه سما

مجموعه کتابهای آموزشی امید مهر

سیدجواد تزرقی

کتاب کار

دبستان پسرانه سما

کتاب کار و تمرین

طاهره رستگار

کتاب کار و تمرین و کاربرگ

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند. اره هیچ چیز1

آلبرت الیس

هیچ چیز نمی تواند نا

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

ریحانه یوسفی

مسابقه: مسابقات انشانویسی باموضوع پرسش مهر

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هلیا چوبینه

مسابقه: نمایش

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریا مرتضوی

مسابقه: تکنوازی ویولن

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راضیه خدام آستانه حسین

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم فرخنده

مسابقه: نمایش صحه ای

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه مسعودی

مسابقه: نمایش

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مائده اعرابی

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریا مرتضوی

مسابقه: نمایش

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهدیه سادات میری

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

یاسمن عزت تبار

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

دانش آموزان کلاس پنجم

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریا مرتضوی

مسابقه: تکنوازی ویولن

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

كسرا سليماني

1390/04/31

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الميرا محمودي

1383/04/28

دبستان پسرانه سما

علي صادقي

1386/04/23

دبستان پسرانه سما

ماهان كاشفي

1388/04/23

دبستان پسرانه سما

پارسا محمدي كوهي

1389/04/27

دبستان دخترانه سما

زهرا آذري

1390/04/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نسترن ابوالحسني

1380/04/31