آخرین اخبار مدارس


06 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 خرداددبستان دخترانه سما

26 فروردیندبستان دخترانه سما

18 فروردیندبستان دخترانه سما

22 اسفنددبستان دخترانه سما

21 اسفنددبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

پنج شنبه فیروزه ای

ساراعرفانی

داستانهای فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کمی دیرتر

سید مهدی شجاعی

داستان های فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مرد اخلاص

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

زندگینامه

دبستان دخترانه سما

هشت کتاب

سهراب سپهری

شعرنو

دبستان پسرانه سما

قرآن درمانی روحی وجسمی

محمدرضاآشتیانی,سیدمحسن موسوی آ

گره گشایی روحی و ماد

هنرستان دخترانه سما

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

صول شهروندی در فرهنگ

دبستان پسرانه سما

قرآن درمانی روحی وجسمی

محمدرضاآشتیانی,سیدمحسن موسوی آ

گره گشایی روحی و ماد

دبستان پسرانه سما

مهارت های یادگیری علوم

پیترملت,جان گراهام,ساراآنجلیس

سرگرمی های علمی

دبستان پسرانه سما

پیراهن بلند ماه

شهرام شفیعی

جعفربن محمد(ع)

دبستان دخترانه سما

بی کتابی

محمد رضا شرفی خبوشان

داستان های فارسی

دبستان پسرانه سما

فرهنگنامه مهمانی

محمد محمدی ری شهری

مهمانی_احادیث

دبستان دخترانه سما

دانش آموزان با مشکلات عاطفی و رفتاری

روی هووارت و پام فیشر

مشکلات عاطفی کودکان

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه منصوري

1379/07/29

دبستان دخترانه سما

فاطمه رجبي

1386/07/24