مدارس تحت پوشش پرتال جامع مدارس

آمار مدارس پرتال جامع مدارس
مدرسه خوب118345

دانش آموزان فعال

مدرسه خوب13678

کارمندان فعال

مدرسه خوب773

مدارس فعال

مدرسه خوب179

شهرهای فعال