آخرین اخبار مدارس


02 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

31 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 فروردیندبستان دخترانه سما

28 فروردیندبستان پسرانه سما

28 فروردیندبستان پسرانه سما

28 فروردیندبستان دخترانه سما

28 فروردیندبستان دخترانه سما

28 فروردیندبستان دخترانه سما

26 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مغز برتر

کارول وردرمن

مغز برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

اصول شهروندی در فرهن

دبستان پسرانه سما

کتاب کار و تمرین

طاهره رستگار

کتاب کار و تمرین و کاربرگ

هنرستان دخترانه سما (ض م)

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

صول شهروندی در فرهنگ

هنرستان دخترانه سما (ض م)

مغز برتر

کارول وردرمن

مغز برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند. اره هیچ چیز1

آلبرت الیس

هیچ چیز نمی تواند نا

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قله ها دره ها

اسپنسرجانسون

قله ها دره ها

دبستان دخترانه سما

کتاب مکمل

پوراندخت جم

کتاب مکمل ریاضی و فارسی اول دبستان

دبستان دخترانه سما

مجموعه کتابهای آموزشی امید مهر

سیدجواد تزرقی

کتاب کار

هنرستان دخترانه سما (ض م)

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

صول شهروندی در فرهنگ

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند. اره هیچ چیز1

آلبرت الیس

هیچ چیز نمی تواند نا

هنرستان دخترانه سما (ض م)

قله ها دره ها

اسپنسرجانسون

قله ها دره ها

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریا مرتضوی

مسابقه: نمایش

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهشاد اسدی

مسابقه: تکنوازی تار

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ریحانه یوسفی

مسابقه: مسابقات انشانویسی باموضوع پرسش مهر

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

ستاره مطهری نیا

مسابقه: مسابقات انشانویسی باموضوع پرسش مهر

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهدیه سادات میری

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

کلثوم خشنود

مسابقه: آزمون ششمی ها شماره 1

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریحانه نعمت الهی

مسابقه: نمایش

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ریحانه یوسفی

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راضیه خدام آستانه حسین

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سیما محمدی پور

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نیلوفر حافظی

مسابقه: آزمون ششمی ها شماره 1

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

یاسمن عزت تبار

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا محمدي

1379/02/04

دبستان دخترانه سما

مهديس دهقان

1389/02/02

دبستان پسرانه سما

اميرعباس كرمي

1389/02/05

دبستان دخترانه سما

زهرا افشاري

1387/02/03