آخرین اخبار مدارس


14 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

31 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

27 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

11 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


هنرستان دخترانه سما (ض م)

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هنرستان دخترانه سما (ض م)

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هنرستان دخترانه سما (ض م)

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

مجموعه کتابهای آموزشی امید مهر

سیدجواد تزرقی

کتاب کار

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند. اره هیچ چیز1

آلبرت الیس

هیچ چیز نمی تواند نا

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

اصول شهروندی در فرهن

هنرستان دخترانه سما (ض م)

مغز برتر

کارول وردرمن

مغز برتر

هنرستان دخترانه سما (ض م)

قله ها دره ها

اسپنسرجانسون

قله ها دره ها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قله ها دره ها

اسپنسرجانسون

قله ها دره ها

دبستان دخترانه سما

کتاب مکمل

پوراندخت جم

کتاب مکمل ریاضی و فارسی اول دبستان

دبستان پسرانه سما

کتاب کار و تمرین

طاهره رستگار

کتاب کار و تمرین و کاربرگ

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند. اره هیچ چیز1

آلبرت الیس

هیچ چیز نمی تواند نا

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مغز برتر

کارول وردرمن

مغز برتر

هنرستان دخترانه سما (ض م)

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

صول شهروندی در فرهنگ

هنرستان دخترانه سما (ض م)

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

صول شهروندی در فرهنگ

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمد امامي

1388/07/08

دبستان پسرانه سما

مرتضي شكيبائي

1385/07/03