آخرین اخبار مدارس


14 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

31 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

27 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

11 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

اصول شهروندی در فرهن

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند. اره هیچ چیز1

آلبرت الیس

هیچ چیز نمی تواند نا

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قله ها دره ها

اسپنسرجانسون

قله ها دره ها

هنرستان دخترانه سما (ض م)

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

صول شهروندی در فرهنگ

دبستان دخترانه سما

کتاب مکمل

پوراندخت جم

کتاب مکمل ریاضی و فارسی اول دبستان

هنرستان دخترانه سما (ض م)

قله ها دره ها

اسپنسرجانسون

قله ها دره ها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مغز برتر

کارول وردرمن

مغز برتر

هنرستان دخترانه سما (ض م)

مغز برتر

کارول وردرمن

مغز برتر

هنرستان دخترانه سما (ض م)

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

صول شهروندی در فرهنگ

دبستان پسرانه سما

کتاب کار و تمرین

طاهره رستگار

کتاب کار و تمرین و کاربرگ

دبستان دخترانه سما

مجموعه کتابهای آموزشی امید مهر

سیدجواد تزرقی

کتاب کار

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند. اره هیچ چیز1

آلبرت الیس

هیچ چیز نمی تواند نا

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

ریحانه یوسفی

مسابقه: مسابقات انشانویسی باموضوع پرسش مهر

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

نیلوفر حافظی

مسابقه: آزمون ششمی ها شماره 1

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

کلثوم خشنود

مسابقه: آزمون ششمی ها شماره 1

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا نعمت الهی

مسابقه: تکنوازی سنتور

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کیمیا ابراهیمی فرد

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

زهرا محمدی

مسابقه: آزمون ششمی ها شماره 1

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

یاسمن عزت تبار

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریا مرتضوی

مسابقه: نمایش

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سیما محمدی پور

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محبوبه شریفی

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریا مرتضوی

مسابقه: تکنوازی ویولن

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

زهرا یعقوبی

مسابقه: مسابقات انشانویسی باموضوع پرسش مهر

رتبه: چهارم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

ماهان كاشفي

1388/04/23

دبستان پسرانه سما

علي صادقي

1386/04/23

دبستان پسرانه سما

پارسا محمدي كوهي

1389/04/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نسترن ابوالحسني

1380/04/31

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الميرا محمودي

1383/04/28

دبستان دخترانه سما

زهرا آذري

1390/04/26

دبستان پسرانه سما

كسرا سليماني

1390/04/31