آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هنرستان دخترانه سما (ض م)

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هنرستان دخترانه سما (ض م)

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند. اره هیچ چیز1

آلبرت الیس

هیچ چیز نمی تواند نا

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند. اره هیچ چیز1

آلبرت الیس

هیچ چیز نمی تواند نا

دبستان پسرانه سما

کتاب کار و تمرین

طاهره رستگار

کتاب کار و تمرین و کاربرگ

دبستان دخترانه سما

مجموعه کتابهای آموزشی امید مهر

سیدجواد تزرقی

کتاب کار

دبستان دخترانه سما

کتاب مکمل

پوراندخت جم

کتاب مکمل ریاضی و فارسی اول دبستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قله ها دره ها

اسپنسرجانسون

قله ها دره ها

هنرستان دخترانه سما (ض م)

مغز برتر

کارول وردرمن

مغز برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مغز برتر

کارول وردرمن

مغز برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

اصول شهروندی در فرهن

هنرستان دخترانه سما (ض م)

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

صول شهروندی در فرهنگ

هنرستان دخترانه سما (ض م)

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

صول شهروندی در فرهنگ

هنرستان دخترانه سما (ض م)

قله ها دره ها

اسپنسرجانسون

قله ها دره ها

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریا مرتضوی

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پریا وحیدی

مسابقه: آزمون ششمی ها شماره 1

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

کلثوم خشنود

مسابقه: آزمون ششمی ها شماره 1

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نازنین آزادی

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راضیه خدام آستانه حسین

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهشاد اسدی

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه حکیمی

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهدیه سادات میری

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مائده نعمت الهی

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

نیلوفر حافظی

مسابقه: آزمون ششمی ها شماره 1

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زهرا محمدی

مسابقه: آزمون ششمی ها شماره 1

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ریحانه یوسفی

مسابقه: مسابقات انشانویسی باموضوع پرسش مهر

رتبه: چهارم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

كيميا ابراهيمي فرد

1379/12/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هليا چوبينه

1381/12/02

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل اسدي قجرلو

1389/12/06

دبستان پسرانه سما

احسان عبداللهي

1389/12/07

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد حسني

1388/12/08

دبستان دخترانه سما

فاطمه پذيرا

1387/12/08

دبستان پسرانه سما

مهدي خاك باز

1387/12/01