آخرین اخبار مدارس


02 بهمندبستان دخترانه سما

26 دیدبستان دخترانه سما

26 دیدبستان پسرانه سما

21 دیدبستان پسرانه سما

19 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هنرستان دخترانه سما (ض م)

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند. اره هیچ چیز1

آلبرت الیس

هیچ چیز نمی تواند نا

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

اصول شهروندی در فرهن

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند. اره هیچ چیز1

آلبرت الیس

هیچ چیز نمی تواند نا

دبستان پسرانه سما

کتاب کار و تمرین

طاهره رستگار

کتاب کار و تمرین و کاربرگ

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قله ها دره ها

اسپنسرجانسون

قله ها دره ها

دبستان دخترانه سما

مجموعه کتابهای آموزشی امید مهر

سیدجواد تزرقی

کتاب کار

هنرستان دخترانه سما (ض م)

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

صول شهروندی در فرهنگ

هنرستان دخترانه سما (ض م)

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

صول شهروندی در فرهنگ

هنرستان دخترانه سما (ض م)

قله ها دره ها

اسپنسرجانسون

قله ها دره ها

دبستان دخترانه سما

کتاب مکمل

پوراندخت جم

کتاب مکمل ریاضی و فارسی اول دبستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مغز برتر

کارول وردرمن

مغز برتر

هنرستان دخترانه سما (ض م)

مغز برتر

کارول وردرمن

مغز برتر

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راضیه خدام آستانه حسین

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سیما محمدی پور

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پریا وحیدی

مسابقه: آزمون ششمی ها شماره 1

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

کلثوم خشنود

مسابقه: آزمون ششمی ها شماره 1

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راضیه خدام آستانه حسین

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

زهرا یعقوبی

مسابقه: مسابقات انشانویسی باموضوع پرسش مهر

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

ستاره مطهری نیا

مسابقه: مسابقات انشانویسی باموضوع پرسش مهر

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهدیه سادات میری

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

نیلوفر حافظی

مسابقه: آزمون ششمی ها شماره 1

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه حکیمی

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهره دانشور

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ریحانه یوسفی

مسابقه: مسابقات انشانویسی باموضوع پرسش مهر

رتبه: چهارم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

الينا احمدي

1388/11/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا رهبر

1382/11/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مرضيه ستارشمس آبادي

1380/11/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سارا حسن پور

1379/11/08