آخرین اخبار مدارس


01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

31 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

27 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

11 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

03 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هنرستان دخترانه سما (ض م)

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


هنرستان دخترانه سما (ض م)

مغز برتر

کارول وردرمن

مغز برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

اصول شهروندی در فرهن

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند. اره هیچ چیز1

آلبرت الیس

هیچ چیز نمی تواند نا

دبستان دخترانه سما

کتاب مکمل

پوراندخت جم

کتاب مکمل ریاضی و فارسی اول دبستان

هنرستان دخترانه سما (ض م)

قله ها دره ها

اسپنسرجانسون

قله ها دره ها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مغز برتر

کارول وردرمن

مغز برتر

دبستان دخترانه سما

مجموعه کتابهای آموزشی امید مهر

سیدجواد تزرقی

کتاب کار

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند. اره هیچ چیز1

آلبرت الیس

هیچ چیز نمی تواند نا

هنرستان دخترانه سما (ض م)

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

صول شهروندی در فرهنگ

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قله ها دره ها

اسپنسرجانسون

قله ها دره ها

دبستان پسرانه سما

کتاب کار و تمرین

طاهره رستگار

کتاب کار و تمرین و کاربرگ

هنرستان دخترانه سما (ض م)

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

صول شهروندی در فرهنگ

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهشاد اسدی

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نسترن ابوالحسنی

مسابقه: هنر های نمایشی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریا مرتضوی

مسابقه: تکنوازی ویولن

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ریحانه یوسفی

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا نعمت الهی

مسابقه: فرهنگی هنری/ سنتور

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ریحانه یوسفی

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهره دانشور

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریا مرتضوی

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهشاد اسدی

مسابقه: فرهنگی هنری /تکنوازی تار

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پریا وحیدی

مسابقه: آزمون ششمی ها شماره 1

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهدیه سادات میری

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

زهرا یعقوبی

مسابقه: مسابقات انشانویسی باموضوع پرسش مهر

رتبه: چهارم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

شايان مهرابي كوهي

1390/03/06

دبستان پسرانه سما

مازيار لطيف پور

1388/03/05

دبستان دخترانه سما

رويا فروتن

1382/03/08

دبستان دخترانه سما

نگار حافظي

1388/03/07

دبستان پسرانه سما

علي خجسته

1390/03/07