آخرین اخبار مدارس


05 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

16 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

11 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

11 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مغز برتر

کارول وردرمن

مغز برتر

هنرستان دخترانه سما (ض م)

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

صول شهروندی در فرهنگ

دبستان دخترانه سما

مجموعه کتابهای آموزشی امید مهر

سیدجواد تزرقی

کتاب کار

دبستان دخترانه سما

کتاب مکمل

پوراندخت جم

کتاب مکمل ریاضی و فارسی اول دبستان

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند. اره هیچ چیز1

آلبرت الیس

هیچ چیز نمی تواند نا

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قله ها دره ها

اسپنسرجانسون

قله ها دره ها

هنرستان دخترانه سما (ض م)

قله ها دره ها

اسپنسرجانسون

قله ها دره ها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند. اره هیچ چیز1

آلبرت الیس

هیچ چیز نمی تواند نا

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

اصول شهروندی در فرهن

هنرستان دخترانه سما (ض م)

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

صول شهروندی در فرهنگ

دبستان پسرانه سما

کتاب کار و تمرین

طاهره رستگار

کتاب کار و تمرین و کاربرگ

هنرستان دخترانه سما (ض م)

مغز برتر

کارول وردرمن

مغز برتر

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهره دانشور

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریحانه نعمت الهی

مسابقه: نمایش

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راضیه خدام آستانه حسین

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مائده نعمت الهی

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریا مرتضوی

مسابقه: تکنوازی ویولن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهشاد اسدی

مسابقه: تکنوازی تار

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه مسعودی

مسابقه: نمایش

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریا مرتضوی

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هلیا چوبینه

مسابقه: نمایش

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا نعمت الهی

مسابقه: تکنوازی سنتور

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهدیه سادات میری

مسابقه: آزمون مدیر شماره 1

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریا مرتضوی

مسابقه: نمایش

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

مهديار مرادي

1390/01/02

دبستان دخترانه سما

هستي حبيبي حقيقي

1388/01/05

دبستان دخترانه سما

سوگند عسگري

1390/01/06

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد نعمت اللهي

1389/01/01

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل مقامي

1385/01/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا حامي

1380/01/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شكوفه گلشن

1379/01/04

دبستان پسرانه سما

علي فرامرزي

1384/01/01

دبستان دخترانه سما

هستي شفيعي جعفرلو

1389/01/08